Instituce v energetice

Přehled institucí se vztahem k energetice, jejich dokumenty a informace o nich

ČEPS, a.s. (přenosová soustava)

    • Hlavní stránka ČEPS: zde
    • Roční příprava provozu 2010: dokument v pdf
    • Rozvoj přenosové soustavy 2008: dokument v pdf
    • Rozvojové schéma přenosové sítě ČR - výhled do roku 2015:zde

Energetický regulační úřad (ERÚ)

  • Hlavní stránka ERÚ: zde

EIA 

Středočeský kraj


Detaily k některým informacím

A - Role veřejnosti v procesu EIA a autorizované osoby

Přístup veřejnosti je umožněn zejména v ranných fázích posuzování jednotlivých záměrů a právo každého se k nim vyjadřovat vede ke zlepšení orientace veřejnosti v dané problematice, což umožní investorovi včas přesvědčit veřejnost o potřebě a vhodnosti svého záměru, popř. bez nadbytečných nákladů od investice odstoupit bude-li zřejmé, že je neprůchodná.

Veřejnost má možnost (jednak individuálně, jednak formou občanských sdružení apod.) se vyjádřit k předloženým a zveřejněným dokumentům záměrů (za podmínek a lhůt stanovených zákonem), tak účastnit se veřejného projednání dokumentace a posudku.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení, u dokumentace a posudku je tato lhůta prodloužena na 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci a posudku.