Otevřený dopis Vládě a Parlamentu ČR ze 26.7.2010

V Mochově, dne 26. 7. 2010
Vážený pane předsedo, vážení ministři vlády České republiky,
 
jsme koordinovaná skupina občanských sdružení a spolků, které pracují na zlepšení životního prostředí regionu: Mochov – místo pro život, o.s., Naše Čelákovice, o.s., Bílý vrch, o.s., Jiřina, o.s. a další. Obracíme se na vás ve věci záměru společnosti RWE postavit paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 MW v bezprostřední blízkosti obcí Mochov, Čelákovice a Nehvizdy. Jsme velice znepokojeni signály nedemokratického postupu, jakým chce předseda představenstva RWE Martin Herrmann tuto stavbu prosadit.
 
RWE představila svůj záměr stavby v Čelákovicích v listopadu loňského roku a dále v prosinci v Mochově na veřejném zasedání zastupitelstva. Po představení záměru stavby zastupitelé obce Mochov vydali následující usnesení č. 200910: „Obec Mochov nesouhlasí s výstavbou paroplynové elektrárny ve svém katastrálním území.“ Se stavbou kromě zastupitelů Mochova a Čelákovic dále vyjádřilo nesouhlas dalších 21 obcí v regionu a zároveň zástupci měst a obcí sdružených v MAS regionu Polabí a Pošembeří. Prakticky celý široký region tak vyslovil zásadní nesouhlas se stavbou tak významného zdroje znečištění životního prostředí v souladu s demokratickými pravomocemi svých volených zástupců.
 
RWE však veřejně vyjádřilo vůli svůj záměr prosazovat a připravovat tuto stavbu i přes tento jasný odpor občanů, což podle našich informací dále činí. Velice nás znepokojují výroky předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti RWE Transgas, a.s. Martina Herrmanna, které pronesl na diskusním setkání, pořádaném Slovensko-českou obchodní komorou a zveřejněné dne 22. 7. 2010 ČTK (celé znění viz příloha tohoto dopisu). Podle našeho názoru zásadně zpochybňuje demokratické principy naší země a útočí na její ústavní pořádek. Jeho vyjádření považujeme za zcela nepřípustné ohrožení principů, na kterých je vybudována novodobá historie naší země.
 
Dovolte nám, prosím, několik konkrétních poznámek k vyjádření RWE:
 
1.      ČTK: “Stát by měl v rámci energetické koncepce vytvořit podmínky, které energetickým firmám umožní tuto koncepci realizovat bez obstrukcí od obcí či jiných zájmových skupin.“
Komentář: Ne elektrárně: Plánovaná elektrárna není součástí státní energetické koncepce České republiky. Obce nejsou zájmové skupiny a ani občanská sdružení, na rozdíl od investora, nejsou „zájmovou skupinou“. Jediný zájem, který na věci máme, je dál žít v relativně čistém prostředí, které jsme si ke svému životu zvolili a to dále zlepšovat.
 
2.      ČTK: “Nelíbí se mu (pozn.: gen. řediteli Herrmannovi) především postup zastupitelů města Mochov, kteří se snaží RWE zabránit v oblasti postavit paroplynovou elektrárnu.“ Podle Herrmanna má RWE připravenu veškerou infrastrukturu pro stavbu elektrárny, ale projekt komplikují zástupci obce.“
Komentář: Článek 2 odstavec (1) Ústavy České republiky říká: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Zároveň článek 8 Ústavy České republiky říká: „Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.“ Zastupitelstva měst a obcí vyjádřila v souladu se svými pravomocemi nesouhlas s výše uvedeným záměrem. Pokud právo obcí vyjádřit se k záměrům rozvoje regionu či spravovaných území společnosti RWE nevyhovuje a v rozporu s těmito stanovisky RWE hodlá postupovat, nepodniká, dle našeho názoru, v souladu s právním řádem ČR. Žádná zvláštní dodatečná infrastruktura, vyjma potenciálního připojení do elektrické rozvodné sítě, neexistuje. Jedná se o vytváření tlaku a zastrašování občanů z pozice síly. Navíc investice, které do projektu investor vkládá, jsou jeho podnikatelským rizikem.
 
3.      ČTK: “Zákonodárci by s tím měli něco udělat" řekl. Stavba elektrárny je podle něho ve veřejném zájmu, neboť podpoří energetickou bezpečnost země a také umožní investice dalším firmám.“
Komentář: Vyjádření pana Herrmanna je v přímém rozporu se stanoviskem českého velvyslance pro energetickou bezpečnost pana Václava Bartušky, který dne 23. 3. 2010 řekl: "Pokud Česká republika konvertuje velkou část elektráren na plyn, kope si hrob," uvedl Bartuška. "Stavět velkokapacitní plynové elektrárny je v současných podmínkách nesmysl," dodal.
 
Jsme připraveni z oficiálních zdrojů prokázat, že tato stavba není v žádném směru vhodným řešením nejen pro energetickou bezpečnost, ale také dlouhodobě koncepčním řešením. Sami zástupci RWE uvádí, že jejich elektrárna má být náhradou končících hnědouhelných energetických zdrojů, zároveň však dodávají, že nemají zájem podílet se na revitalizaci starých elektrárenských ploch (například elektrárna Opatovice, kterou RWE mělo možnost koupit a modernizovat). Jsme přesvědčeni, že výstavba na zelené louce je výhodná pro investora, nikoli však pro naši zemi.
 
4. ČTK: "RWE má k dispozici celkem 30 miliard korun na investice tady v Česku, ale nemůžeme tyto investice realizovat, protože nám v tom brání různá pravidla," uvedl Herrmann.
Komentář: Těmi pravidly jsou zákony a Ústava České republiky. Obáváme se, že investor zneužívá svého postavení k finančnímu nátlaku a obáváme se, že především v souvislosti s celým vyzněním článku, RWE může prosazovat svůj záměr za hranicí etiky. Ve výroční zprávě RWE za rok 2009 se v kapitole 3.1 Ekonomické výsledky uvádí: „Hospodářský výsledek Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2009 výše 15 891 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2008 představuje zvýšení o 58,3 %. Zisk před zdaněním činil 18 331 mil. Kč.“,   a to v období krize. Tudíž na jednu stranu také díky benevolentní regulaci vydělává obrovské sumy (čistá marže po zdanění na velkoobchodu a přenosu plynu nad 10 %) a na druhé straně, logicky zamýšlí umístit tyto obrovské zisky v investicích, které zajistí dlouhodobé zhodnocení. To je ale stále pouze soukromý zájem.

 

 
Vážený pane předsedo vlády, vážení ministři,

chtěli bychom Vás proto požádat o podporu zájmů občanů naší země. Jsme to také my, kteří vám dali tak vysoký mandát a důvěru v nebývalém rozsahu. Žádáme Vás, abyste velice pečlivě uvážili veškeré kroky, které by mohly ohrozit stávající ústavní pořádek a zákonné normy ve vztahu k této investici. Žádáme Vás, abyste ohlídali rizika korupčního jednání, které s ohledem na význam a ziskovost tohoto projektu může být poměrně vysoké.
 
Podporujeme program vlády v oblasti životního prostředí, citujeme: „Koalice si váží zájmu veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírody. Považuje za nezbytný co nejširší přístup občanů k informacím o životním prostředí, což je důležité pro zajištění co nejprůhlednějších procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Je připravena zjednodušit posuzování vlivů projektů na životní prostředí v procesu EIA s cílem zvýšit efektivitu procesů a ochranu práv místních obyvatel.“
 
V žádném případě nehodláme blokovat rozvoj ekologičtějších zdrojů elektrické energie, pokud budou opravdu adekvátní náhradou i co se týká lokalit. My, jako občané České republiky, věříme naší vládě v demokratický vývoj naší společnosti, kde nebudou rozhodovat peníze nad zájmem veřejnosti.
 
Za občanská sdružení a petiční výbor: 
 
Martin Löser, Mochov - místo pro život, o.s., mochovmistoprozivot@seznam.cz
Pavel Fišera, Naše Čelákovice, o.s., nase@celakovice.cz
Kamil Matuška, Bílý vrch, o.s., kamil.matuska@seznam.cz
Zbyněk Pšenička, Jiřina o.s., zbynek.psenicka@seznam.cz
Miloslav Uhlíř, Petiční výbor, miloslav111@seznam.cz  

Příloha č. 1

Zdroj:                            ČTK
Titulek:                          Šéf RWE vyzval stát, aby umožnil stavbu elektrárny v Mochově
Klíčová slova:                ČR; plyn; správa; RWE Transgas; Mochov
Datum vydání:                22.7. 2010
Čas vydání:                    13:42
ID:                                 T201007220450501
Servis:                            ece
Priorita:                          4
Kategorie:                      ene; sur; pol; pod; efm
 
Šéf RWE vyzval stát, aby umožnil stavbu elektrárny v Mochově
    Praha 22. července (ČTK) - Stát by měl v rámci energetické koncepce vytvořit podmínky, které energetickým firmám umožní tuto koncepci realizovat bez obstrukcí od obcí či jiných zájmových skupin. Na dnešním diskusním setkání, pořádaném Slovensko-českou obchodní komorou, to řekl předseda představenstva společnosti RWE Martin Herrmann. Nelíbí se mu především postup zastupitelů města Mochov, kteří se snaží RWE zabránit v oblasti postavit paroplynovou elektrárnu. 
    RWE chce u Mochova postavit paroplynovou elektrárnu o výkonu 1000 megawattů. Zastupitelé města ale se stavbou nesouhlasí. Obávají se vlivu elektrárny na životní prostředí v Mochově a jeho okolí.
    Podle Herrmanna má RWE připravenu veškerou infrastrukturu pro stavbu elektrárny, ale projekt komplikují zástupci obce. "Zákonodárci by s tím měli něco udělat," řekl. Stavba elektrárny je podle něho ve veřejném zájmu, neboť podpoří energetickou bezpečnost země a také umožní investice dalším firmám.
    "RWE má k dispozici celkem 30 miliard korun na investice tady v Česku, ale nemůžeme tyto investice realizovat, protože nám v tom brání různá pravidla," uvedl Herrmann. "S investicemi nelze čekat do nekonečna. RWE disponuje prostředky na investice v různých zemích a když v Česku nebude prostor pro investice, tak budeme investovat jinde," dodal.
    Podle Herrmanna by měl stát vytvořit odpovídající legislativu, která umožní firmám realizovat státní energetickou koncepci. "Jestliže stát akceptuje cíle snížit emise o několik procent do roku 2020, tak je třeba stavět mimo jiné paroplynové elektrárny. Stát by nám proto měl umožnit tu stavbu realizovat," dodal o projektu v Mochově.
    lko vju