Ze zastupitelstva (3. 3. 2011)

Další zasedání zastupitelstva začalo opravdu nečekaně. Starosta Vladimír Marek (Náš Mochov) představil svůj návrh vyjmutí bodů z programu jednání zastupitelstva, které dle jeho názoru nepatřily na program jednání zastupitelstva.

Návrh na vyjmutí podpořili všichni zastupiteléza sdružení nez. kandidátů Náš Mochov. I nadále se tak bohužel daří hrotit atmosféru na zastupitelstvu bez ohledu na věcnou náplň. Které body tedy zastupitelstvo většinou 6 hlasů vyjmulo?

• Revize stávajících pracovních úvazků zaměstnanců obce s cílem využití ekonomicky výhodného projektu veřejně prospěšných prací (předkladatelka Zdeňka Jarošová, Mochov – místo pro život)

Zdeňka Jarošová v souladu s naším předvolebním programem prověřovala dostupnost finančních prostředků do rozpočtu obce z prostředků strukturálních fondů či fondů
na podporu zaměstnanosti. Protože bod nemohl být kompletně přítomným představen,
do obce se tak již dostaly jen verze, které s původním záměrem neměly nic společného.

• Pravidla pro poskytování podpory a dotací z rozpočtu obce (předkladatel Milan Ptáčník, Mochov – místo pro život)

• Kanalizace v obci Mochov (předkladatel Milan Ptáčník, Mochov – místo pro život)

I když jsme se na předchozím zastupitelstvu, po schválení úpravy cen stočného domluvili, že
připravím podklady pro další diskusi o kanalizaci, což se stalo, byl tento podklad šmahem
zlikvidován hlasy 6 zastupitelů.

• Vybudování kruhového objezdu u Mochova (předkladatel Milan Ptáčník, Mochov – místo pro život)

Aktivita, kterou jsem jako občan před více než rokem navrhl na zastupitelstvu v rámci diskuse, když pan starosta informoval o záměru správce komunikace zahájit rekonstrukci úseku z Nehvizd do Sadské. Tehdy byl projekt v prvopočátku a byla poměrně veliká šance zahrnout úpravu této křižovatky do celkové rekonstrukce. Nyní nás starosta informoval, že tedy v týdnu před zastupitelstvem návrh podal. Po roce. Aktuálně na základě aktivity Jana Turka se projednávání kruhového objezdu na křižovatce u Mochova dostalo na projednávání, více v dalších článcích tohoto vydání.

• Inventura majetku obce (předkladatel Milan Ptáčník, Mochov – místo pro život)

Inventura majetku obce údajně ke konci roku proběhla, proto nebyl bod projednán. Je snad jen drobným nedorozuměním, že o takových aktivitách nejsou zastupitelé obce informováni. A to bohužel ani členové finančního výboru, který se doposud od voleb 2010 v obci Mochov sešel oficiálně jednou a to nad přípravou rozpočtu.

• Spolupráce s podnikateli v obci Mochov (předkladatel Milan Ptáčník, Mochov – místo pro život)

Návrh bodu setkání s podnikateli reagoval především na to, že jsme jako zastupitelé již opakovaně vyslechli záměr vlastníka bývalých mrazíren na různé typy provozů. Protože jsme
bohužel podklady k žádnému z těchto záměrů neobdrželi předem, vždy se jednalo o překvapení, kdy jsme bez podkladů slyšeli nějaký podnikatelský záměr. Protože jsem si jist, že
tento způsob jednání je oboustranně nepříjemný a nikam nevedoucí, navrhl jsem, abychom
se s vlastníkem mrazíren či dalšími místními podnikateli setkali jako obecní úřad a vzájemné
plány a cíle rozvoje obce či rozvoje areálu prodiskutovali a pokusili se najít možné průsečíky
spolupráce.

Údajně některé z výše uvedených bodů byly vyjmuty z projednání na zastupitelstvu z důvodu,
že je v přípravě strategický plán rozvoje obce, který se samozřejmě některých těchto bodů týká. Nicméně jsem ty body, které jsou aktuální, považoval za vhodné neodkládat a raději je potom do celkové koncepce zařadit. Tento názor jsem bohužel neprosadil a po hodinové diskusi byly body nadpoloviční většinou vyřazeny.

Avšak nyní Kulturní a sociální výbor posuzuje dotace a přerozděluje obecní peníze sdružením a spolkům bez jakýchkoli pravidel;

Na stejném zasedání je projednán bod o jednání s RWE, ačkoli zastupitelstvo se vyjádřilo
proti stavbě paroplynové elektrárny;

A zároveň se dozvídáme, že v mrazírnách se připravuje třídírna kovového šrotu, což zřejmě ne úplně každý v Mochově uvítá.

Milan Ptáčník