Strategický plán obce – stav v březnu 2011

Pokud si dobře pamatujete, tak ve volebním programu Volba pro Mochov jsme jako úplně
první nejdůležitější bod slíbili, že vypracujeme Strategický plán rozvoje obce. To se začíná
stávat realitou. Byl zřízen Výbor pro strategický rozvoj obce, kterého jsem předsedou. Připravil jsem základní tabulku, kam byly zaneseny jednotlivé body našeho volebního programu a doplněny o body, které předložil Náš Mochov. Bylo navrženo celkem 11 oblastí (je nás 11 zastupitelů) s myšlenkou, že každý zastupitel bude garantem jedné oblasti, přitom každá oblast má ještě několik dílčích částí, projektů.

Stav je takový, že se určili garanti za jednotlivé dílčí projekty z řad zastupitelů. Úloha garanta bude zastupitelstvu odpovídat za jejich stav a organizovat je. Celkem je stanoveno 61 projektů. Jednotliví zastupitelé mají na starost 3 až 10 projektů, tak jak se kdo k čemu přihlásil nebo bylo určeno. K našemu zklamání jsme byli přehlasováni, kdy na návrh starosty a místostarosty ze strategického plánu byla vyřazena celá oblast 7 – Obecní úřad a Zastupitelstvo, ve kterém se mělo řešit zlepšování práce Obecního úřadu, práce zastupitelů a komunikace s občany. Takovýto bod je téměř ve všech strategických plánech a navíc je to rozumné, protože co už jiného by se mělo řízeně zlepšovat, než vlastní práce Obecního úřadu a zastupitelů. Prý se to dělat bude, ale ne v rámci Strategického plánu. Tak uvidíme. Za všechny tyto projekty (celkem
5) se navrhli jako garanti zastupitelé za Volbu pro Mochov.

Je mně líto, že tak stále zdůrazňuji a určuji, co zastupitelé za Volba pro Mochov a co za Náš Mochov, ale ono se to už tak zvrtlo. Když jsem si dovolil v čísle 19 Mochovského zpravodaje
do informace o ustavujícím zasedání nového zastupitelstva konstatovat, že, cituji: „Mochov
má staronového starostu, nového místostarostu a téměř nové zastupitelstvo. Ke škodě Mochova
nedošlo k dohodě obou uskupení na povolebním uspořádání a mírnou převahu (6 hlasů proti
5) uskupení „Náš Mochov“ plně uplatnilo.“, tak jsem byl za to starostou při první zasedání
lehce napomenut, že takto tedy ne. Říkat to otevřeně nahlas se nemá, uplatňovat převahu jednoho hlasu v praxi, to ano. Co naděláme. Vůbec jsem nepochopil vysvětlení, že to tam nepatří. Prostě to tam patří, jen se to z nějakého důvodu nehodí.

Ve čtvrtek 17.3.2011 proběhlo pracovní setkání zastupitelů, kde byly stanoveny priority pro jednotlivé projekty. Místostarosta František Bouček mě ještě požádal, abych k projektům
doplnil předkladatele jednotlivých bodů (Náš Mochov a Volba pro Mochov). Další postup
bude takový, že u projektů bude stanoven jejich cíl, čeho by se mělo dosáhnout, aby to
bylo možné na konci vyhodnotit, očekávané přínosy nebo zisky. Musí se určit lidé, kteří se tím budou zabývat, zda k tomu bude potřeba například něco koupit (hmotné zabezpečení), kvalifikovaný odhad, kolik bude stát projekt, kolik realizace a kolik případný provoz. Dále
musíme určit rizika, která s tím mohou být spojena a termíny, do kdy má být připraven projekt
a do kdy provedena realizace.

Rádi bychom Vám poděkovali za odevzdané dotazníky a za vaše názory, které jste nám touto formou sdělili. Zajímá nás váš názor na priority, čemu by se podle vás bylo potřeba věnovat co nejdříve a co by mohlo počkat. Dá se říci, že to bylo zopakování naší letní akce před volbami, kde jste se ve velkém počtu vyjádřili a z čeho Volba pro Mochov vycházela ve svém volebním programu.

Z hlediska financí a náročnosti jsou jednotlivé projekty mezi sebou téměř nesrovnatelné. Na druhou stranu může dát více práce připravit vlastními silami jednoduchý projekt a zajistit jeho realizaci, ale přitom téměř zadarmo, než velký projekt, který se někomu zadá. Důležité je, že se začne obec plánovitě řídit, že bude předem připravena na získávání dotací, že si budeme moci předem říci, na toto máme peníze již teď, u něčeho jiného smůla, musí se počkat.

Škoda jen, že bylo rozhodnuto Naším Mochovem (jejich 4 zastupitelé proti, paní doktorka
Stará se zdržela a jeden zastupitel chyběl, pro bylo jen 5 zastupitelů za Volba pro Mochov, chyběl tedy jeden hlas), že bude ohledně strategického plánu lepší vlastní průkopnická cesta,
tedy s chybami a omyly, když je možnost zdarma použít jinde již vymyšlené metodiky a postupy, jako například členství v asociaci Národní sítě Zdravých měst (NSZM ČR). Tato asociace a její odborní partneři mohli poskytovat obci pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR. Nevím, z čeho byl takový strach. Asi že  bychom byli efektivnější, nebo snad po realizaci některých projektů a nápadů zdravější obcí? To se asi nechce. Vždyť se chystá elektrárna, tak ať jsme adaptováni.

Objektivně lze konstatovat, že přes všechny problémy se strategický plán obce začíná realizovat. Blížíme se k okamžiku, kdy se bude muset začít naplňovat vlastní prací na projektech.

O stavu Strategického plánu obce se bude opět jednat ve čtvrtek 4. 8. 2011.

Milan Jirsák