Jak číst zápisy ze Zastupitelstva

Zápisy ze Zastupitelstva vypadají na první pohled složitě, „jsou nepřehledné“. Kdo se v tom
má vyznat? Vyznat se mohou všichni, kdo mají zájem, aby to mělo smysl. Proto stručný návod.

První strana – povinné body programu

V záhlaví (to je ten text úplně nahoře) je důležité číslo zápisu, např. 5/2011. Je to tedy 5. zápis od ustavení nového Zastupitelstva a za lomítkem je rok, kdy se konalo. Dále jsou tam formální věci, jako místo konání, čas Od a Do a jmenovitý seznam zastupitelů. Tady se hned dovíte, zda bylo Zastupitelstvo usnášeníschopné, případně kdo byl ze zastupitelů nepřítomen a kdo zasedání předsedal. Zpravidla to je starosta obce.

V bodě 1. se nejčastěji určují ověřovatelé zápisu (zatím vždy Jitka Frydrychová a Jan Turek) a zapisovatel (zatím Milan Jirsák). Zde vzniká první usnesení – podrobně viz kapitola Usnesení.

V bodě 2. je zpravidla Schválení programu. To je vždy formou usnesení. Může se stát, že program by bylo potřeba rozšířit (to jen ale ve výjimečných případech). Pak se o každém nově
navrženém bodě hlasuje zvlášť. Z programu mohou být i některé body staženy.

Usnesení
Takto vypadá usnesení před hlasováním, např.: Usnesení č. 3/5 (k bodu 2) ne/bylo Zastupitelstvem schváleno, kde první číslo (3) je číslo usnesení v daném zápisu, za lomítkem je číslo zápisu (5 – to je to číslo nahoře v záhlaví) a k jakému je bodu schváleného programu (2). V samotném zápise je toto zbytečný údaj, ale když se usnesení vypíší samostatně, nebo se o tom někde píše, tak je to užitečné.

Usnesení buď bylo, nebo nebylo schváleno. To je podle výsledku hlasování. Pro schválení
usnesení musí být v Mochově minimálně 6 zastupitelů (nadpoloviční většina všech zastupitelů
z 11). Vlastní text usnesení je v jeho Návrhu usnesení. Pokud se usnesení schválí, tak je text
závazný.

Ještě k číslování usnesení. Číslo usnesení se nemusí shodovat s číslem bodu, protože nemusí
být vždy ke každému bodu programu usnesení, nebo naopak k jednomu bodu programu může
být více usnesení.

Běžný bod programu
Každý bod programu na zastupitelstvo je podáván na předepsané šabloně s dále popsanými
informacemi, a to nejdéle 2 dny před vyhlášením programu zasedání. Vlastní program se
vyhlašuje 7 dnů před vlastním zasedáním.

Běžný bod programu má svoje číslo a stručný název. Dále se zde uvádí Přílohy, ty jsou pak
nedílnou součástí zápisu, případně Podklady. Podklady jsou dokumenty, které mají zastupitelé
k dispozici, ale nedávají se jako součást zápisu, jsou ale k dispozici na Obecním úřadu. Dále je uveden termín podání návrhu a jeho předkladatel. Předkladatelem musí být vždy někdo ze zastupitelů. Zpracovatelem podkladů může být i někdo jiný než zastupitel, ale to se do zápisu neuvádí. Škoda, v původním návrhu Jednacího řádu to bylo.

Každý bod obsahuje text odůvodnění, kde se vysvětlí důvod předložení. Toto odůvodnění
předkládá předkladatel. Poté následuje diskuze. Součástí předloženého bodu je Návrh
usnesení. Pokud má někdo k návrhu usnesení nějaké jiné návrhy, tak se nejdříve hlasuje
o těchto pozměňujících návrzích. V zápise je další bod Hlasování. Zde je jmenovitě uvedeno,
kdo byl pro návrh usnesení, kdo byl proti, kdo se zdržel, případně kdo při hlasování nebyl
přítomen, ale na zastupitelstvu jinak přítomen je.

Závěr zápisu
Posledním bodem programu je diskuze. Na závěr zápisu se uvede, kdy byl zápis vyhotoven
a podpisy s uvedením jména kdo zápis zapsal, kdo ověřil a podpis starosty. Teprve potom může být vyvěšen platný zápis. Ve zveřejněném zápise musí být odstraněny všechny údaje, které by mohly vést k porušení zákona na ochranu osobních údajů, proto je kromě jmen zastupitelů anonimizován. Takto neupravený zápis je k dispozici na Obecním úřadě.

Milan Jirsák